A 2013. november 9-i közgyűlés határozatai

1/2013. számú                                                          Határozat Levezető elnök:   Juhász János.  A közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta. A szavazás eredménye: Igen:   109  egység                 Nem: 0 egység            Tartózkodott:  0 egység    2/2013. számú                                                          Határozat Jegyzőkönyvvezető:  Szilágyi Edit. A közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta. A szavazás eredménye: Igen:    109egység                   Nem: 0 egység           Tartózkodott:  0 egység   3/2013. számú                                                          Határozat A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kövesiné Halász Piroskát elfogadta. A szavazás eredménye: Igen:    109 egység                 Nem: 0 egység            Tartózkodott:  0 egység   4/2013. számú                                                          Határozat A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek Májer Istvánnét elfogadta. A szavazás eredménye: Igen: 109 egység                    Nem: 0 egység            Tartózkodott:  0 egység   5/2013. számú                                                          Határozat Az 1-es számú napirendi pont elfogadásra került. Általános tájékoztató a beruházás műszaki és jogi helyzetéről. A szavazás eredménye: Igen:  109 egység                   Nem: 0 egység            Tartózkodott:  0 egység   6/2013. számú                                                          Határozat A 2-es számú napirendi pont elfogadásra került. Kivitelezők felé fennálló tartozások kiegyenlítésének módja. Határozathozatal. A szavazás eredménye: Igen:    109 egység                 Nem: 0 egység            Tartózkodott:  0 egység    7/2013. számú                                                          Határozat A 3-as számú napirendi pont elfogadásra került.  Közművek átadása a tulajdonosok felé, a 2004-es Megállapodás szerint. Az átadás menetrendjének meghatározása. Határozathozatal. A szavazás eredménye: Igen:   109  egység                 Nem: 0 egység            Tartózkodott:  0 egység   8/2013. számú                                                          Határozat A 4-es számú napirendi pont elfogadásra került. Tájékoztató az Önkormányzati tárgyalásokról, fejleményekről. A szavazás eredménye: Igen:   109 egység                  Nem: 3 egység            Tartózkodott:  0 egység   9/2013. számú                                                          Határozat Az 5-ös számú napirendi pont elfogadásra került. Gazdasági megállapodás megvitatása, javaslatok összegzése, Határozathozatal. A szavazás eredménye: Igen:     109 egység                Nem: 0 egység            Tartózkodott:  0 egység   10/2013. számú                                                          Határozat A 6-os számú napirendi pont elfogadásra került. A beruházásra fordított fedezet közművenkénti ismertetése. Határozathozatal. A szavazás eredménye: Igen:    109 egység                 Nem: 0 egység            Tartózkodott:  0 egység   11/2013. számú                                                          Határozat A 7-es számú napirendi pont elfogadásra került. Kezdeményezés a 2004-es Megállapodás és a jelzálogszerződés módosítására. Határozathozatal. A szavazás eredménye: Igen:    109  egység                Nem: 0 egység            Tartózkodott:  0 egység   12/2013. számú                                                          Határozat A  8-as számú napirendi pont elfogadásra került. Tagjegyzék kiegészítése. Határozathozatal. A szavazás eredménye: Igen:    109  egység                Nem: 0 egység            Tartózkodott:  0 egység   13/2013. számú                                             Határozat A  9-es számú napirendi pont elfogadásra került. Egyebek, kérdések. A szavazás eredménye: Igen:    109  egység                Nem: 0 egység            Tartózkodott:  2 egység   A közgyűlés közben érkezett 2 fő ingatlantulajdonos, így a jelenlévők össz érdekeltségi egysége 113 egységre módosul   14/2013. számú                                             Határozat A közgyűlés elfogadta Böröcz István beruházási bonyolító a beruházás műszaki helyzetéről szóló beszámolóját. A szavazás eredménye: Igen:   85 egység                    Nem: 28 egység          Tartózkodott:  0 egység   15/2013. számú                                           Határozat A közgyűlés a VKT és a BITT Kft. közötti kivitelezési szerződés alapján elvégzett  munkálatok ki nem egyenlített számláinak értékét figyelembe véve 36.221.247.- Ft összeghatárig, az Elektro-Szolg 98 Kft. és a VKT közötti kivitelezési szerződés alapján 10.962.596.- Ft. összeghatárig a tartozást elismeri. A tartozás kiegyenlítésének biztosítékára létrehozandó Jelzálogszerződéseket jóváhagyja. A külön íven szövegezett Megállapodásban írtakat jóváhagyja, és az azt aláíró tulajdonosok tulajdoni illhetőségeikre a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését nem ellenzik, ahhoz hozzájárulnak, a 2004 március hó 25. napján a tulajdonosok és az Önkormányzat között létrejött MEGÁLLAPODÁS 5. pontjában írtakra figyelemmel is.  A közgyűlés, döntése alapján, a VKT és a BITT Kft. és az Elektro-Szolg 98 Kft. által kezdeményezendő fizetési meghagyásnak nem mond ellent, további peres, vagy nem peres eljárás során a követelést semmilyen jogcímen nem vitatja. A szavazás eredménye: Igen:  79  egység                   Nem: 0 egység            Tartózkodott:  34 egység   16/2013. számú                                           Határozat A közgyűlés elrendeli a 2004. március hó 25. napján a lazaréti tulajdonosok és az Önkormányzat által létrehozott MEGÁLLAPODÁS alapján, hogy az elkészült közműveket, a telekhatáron belüli részeket a helyszínen (Lazarét területe) a tulajdonosok részére – szemrevételezéssel, természetben – átadja. Az átadás időpontja 2013. év november hó 23. napja, délelőtt 09.00 és 12.00 között. Ezen időponttól kezdődően minden tulajdonos köteles ingatlanának védelmét és annak természetbeni állapotát biztosítani, és az előtte elhaladó közműveket védeni. A közutak, közterek, vízfolyások jelen állapotbani védelme az Önkormányzat feladatává válik. A VKT által ez időpontig biztosított őrzés-védelmi feladata a VKT-nak megszűnik. A tulajdonosokat az átadás rendjéről és időpontjáról értesíti a VKT. A szavazás eredménye: Igen:  85 egység                     Nem: 17 egység(Pbj.Önk.)        Tartózkodott:  11 egység   17/2013. számú                                            Határozat A közgyűlés megerősíti és igazolja, hogy a korábbi felhatalmazása és az Alapszabály rendelkezései szerint – valamint az Intéző Bizottság határozata alapján is  – JUHÁSZ JÁNOS IB-elnök jogosult volt és jogosult lesz a jövőben is a közművesítés során létrehozandó megállapodások, szerződések aláírására és a közműrendszerek  tulajdonosok részére történő átadására, valamint az Önkormányzat tulajdonba adásával kapcsolatos okiratok aláírására. A szavazás eredménye: Igen:  85 egység                     Nem: 0 egység            Tartózkodott:  28 egység   18/2013. számú                                           Határozat Lazarét tulajdonosközössége úgy határoz, hogy az Önkormányzat felé a csatorna tulajdoni átadását kisajátítási értéken, illetve a szennyvíz csatorna létesítési költségek összegének erejéig állapítja meg. A szavazás eredménye: Igen:   81  egység                   Nem: 17 egység (Pbj.Önk.)        Tartózkodott:  15 egység A közgyűlés elfogadta a VKT elnökének beszámolóját a beruházásra fordított összegekről, a közművenkénti­ – víz, gáz, elektromos áram, szennyvízcsatorna – ráfordításokról úgy, mint: 19/2013. számú                                           Határozat A 18/2013 sz. határozat alapján a KÖZFELADATOK (víz, csatorna): 318.991.869 Ft, melyben benne van a föld alatti csapadékvíz rendszer kiépítése, mivel ez nem készült el, a korrigált összeg: 239.895.063 Ft. A víz és csatorna KÖZFELADATOK esetén a beruházási ráfordítás összegét a közgyűlés elfogadta. A szavazás eredménye: Igen:   85  egység                   Nem: 0 egység            Tartózkodott:  28 egység   20/2013. számú                                           Határozat NEM KÖZFELADATOK Háztartási áram, csatlakozási díj: 1.672.440 Ft + áfa (ELMŰ) – 180 telekre. Közvilágítás, kábelrendszer: 31.617.028 Ft + áfa, mely tartalmazza a kábelezést és a kandelábereket, ebből csak a kábellefektetés valósult meg: 13.088.685 Ft + áfa. Gáz fővezeték kiépítése  15 000 000Ft, TIGÁZ kölcsön-szerződés alapján. Gázcsonk kiépítése, 180db telekre: 1.462.500Ft bruttó A NEM KÖZFELADATOK  beruházási  összegeit a közgyűlés elfogadta. A szavazás eredménye: Igen:    85  egység                  Nem: 0 egység            Tartózkodott:  28 egység   21/2013. számú                                           Határozat A közgyűlés elhatározta, hogy a 2004. évi március hó 25-i Megállapodás módosítását 2013. év december hó 31. napjáig  a VKT  Intéző Bizottsága által már korábban kezdeményezett  javaslatok szerint, valamint a jelenlegi állapothoz viszonyítva, immáron többszöri kezdeményezéssel is kezdje meg a Megállapodás módosítását, és az arra vonatkozó eljárást indítsa meg az Önkormányzatnál. A szavazás eredménye: Igen:   96  egység                   Nem: 0 egység            Tartózkodott:  17 egység   22/2013. számú                                           Határozat A közgyűlés elhatározta, hogy az aktuális Tagjegyzéket a jogszabályokban is meghatározott kötelező adatok bővítésével a Cégbíróság részére bejelenti. A közgyűlés elrendeli, hogy az IB a változásokat a Tagjegyzéken vezesse át, módosítsa, egészítse ki, és a Cégbírósághoz nyújtsa be. A szavazás eredménye: Igen: 85  egység                     Nem: 0 egység            Tartózkodott:  28 egység   A határozatok tekintetében, ellenük 30 napon belül jogorvoslattal lehet élni a Budapest Környéki Törvényszéknél.   Pilisborosjenő  2013. november  15-én.   Juhász János sk. levezető elnök                              Szilágyi Edit sk. jegyzőkönyvvezető   Kövesiné Halász Piroska sk. hitelesítő                      Májer Istvánné sk. hitelesítő   A kiadmány hiteléül: Juhász János sk.    

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch