Az Önkormányzat és a VKT kapcsolatáról

Feltöltve: 2012. október 7. 8:32 Töltse le innen a dokumentumot! Ny.szám: 1/219/2012 Pilisborosjenő Község Önkormányzata Polgármestere: Paksi Imre Jegyzője: Hegedüsné dr. Hovánszki Tímea valamennyi volt  Képviselője és jelenlegi Képviselője részére PILISBOROSJENŐ 2097 Fő út 16. Tárgy:  TÁJÉKOZTATÁS a Pilisborosjenő-Lazarét Víziközmű Társulat és a Pilisborosjenő Község Önkormányzata  közötti kapcsolat  állásáról Tisztelt CÍMZETTEK ! A Pilisborosjenő Lazarét Viziközmű Társulat /továbbiakban. VKT/  Intéző Bizottsága szükségesnek tartja, hogy az Önkormányzat szervezetének, testületének személyi  változása /Képviselők  személyében és a Bizottságok tagjainak személyében beállott változások/  következtében, úgy a volt képviselők, tisztség viselők, mint a jelenlegi felállás szerinti új személyek aktuális tájékoztatást kapjanak arról, hogy a jelen időben miként áll  a VKT és az Önkormányzat közötti kapcsolat. SORRENDBEN: I. A VKT.  megalakulása előtti állapotok Kérjük  vegyék elő a 2003. július hó 17-én a Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Hivatali helyiségében /Nagyterem/ készült  telekrendező IB közgyűlésének jegyzőkönyvét, különös tekintettel a Dr. Czugler Péter, Kara Árpád, Dr. Frisch Gábor nyilatkozatait értékelve. Továbbá a 2005. november hó 20. napján ugyancsak a telekrendező IB közgyűléséről készült jegyzőkönyvet, különös tekintettel Dr.Frisch Gábor  nyilatkozatát értékelve. Javasoljuk betekinteni a 2007. március hó 21-én az Önkormányzatnál az Önkormányzattal történt kapcsolatfelvétel jegyzőkönyvébe. Megjegyezzük, hogy ezen kapcsolatfelvétel előtt 2004. március hó 25. napján létrehozták a Lazaréti tulajdonosok és az Önkormányzattal kötött MEGÁLLAPODÁST  és járulékos szerződéseket, amelyek a mai napig hatályban vannak és egyben per alatt is állnak. Tehát a tulajdonosok és az Önkormányzat között legális /hatályos/ jogviszony állt fenn. II. A VKT megalakulása utáni állapotok: Annak ellenére, hogy az I. rész alatti jegyzőkönyvekben külön nyilatkoznak a közmű társulat létrejöttének szükségességéről, azt mégis megtámadta az Önkormányzat. A VKT ezt követően bármilyen kérdésben fordult az Önkormányzathoz, csaknem minden alkalommal azt a választ kapta, hogy „nem vagyunk jogviszonyban.”  Ezzel szemben, ha az Önkormányzatnak volt szükséges pénzügyi fedezetre, vagy egyéb dologra, pl. engedélyek, nyilatkozatok visszavonása az Önkormányzat részéről, azonnal jogviszony alakult ki, majd ezt követően - szinte játékos módon - újra és újra tagadták a jogviszony létét. Mindaddig, amíg a VKT cégbejegyzése jogerősen hatályban van, és ez jelenleg is így van,  a jogviszony létét megkérdőjelezni nem lehet. A VKT-val szembeni akadályozó magatartás károkozásnak minősül. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a VKT tagjai 102 természetes személy tulajdonossal szemben álló mintegy kb. 18 tulajdonos érdekét szem előtt tartva az Önkormányzat őket előtérbe helyezve alakította ki a jelenlegi állapotokat. A VKT ugyanis számtalan kezdeményezést tett annak érdekében, hogy a 2004-ben kötött MEGÁLLAPODÁS kerüljön módosításra, amely az Önkormányzat érdekeit is – jelentősen - szolgálta volna, azt azonban elutasították azzal a megjegyzéssel, hogy nekik az összes tulajdonost, tehát a közműfejlesztést ellenzőket is képviselni kell. Az Önkormányzat nem ismerte fel, hogy az ellenző tulajdonosok szerződést szegtek és ő maga is a szerződést szegők közé állt. Ugyanis ha az ominózus 2004. évi MEGÁLLAPODÁS kötelezettség vállalással jött létre, akkor éppen az ellenzőknek és az Önkormányzatnak kellett volna a MEGÁLLAPODÁS módosítását, vagy megszüntetését kezdeményeznie, nem pedig azt megszegve folyamatosan károkozó tevékenységet kifejteni. /Itt jegyezzük meg a károkozás mértéke folyamatosan növekszik, azt folyamatosan jegyezzük. Kérjük, gondoljanak bele vajon mi történik akkor, ha a Malomdűlő Kft is megnyeri a kártérítési perét. Ez a falu hosszú évtizedekig nem lesz képes a kártérítéseket megfizetni./   Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi állapotokat valamennyien ismerik, erről több irodalmat már nem kell szolgáltatni. III. Jogviták, peres állapotok: Az első per, amelyet 30-37 magántulajdonos indított meg, jelenleg is folyamatban van, az Önkormányzattal és 262 alperessel szemben. A perben az utolsó külföldön tartózkodó tulajdonosok által történő áttételt elrendelő végzés átvétele után a Törvényszék a pert átteszi a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, mert észlelték, hogy az Ajándékozási Szerződésben ennek a Bíróságnak a kizárólagos illetékességét kötötték ki, és ez magával viszi az összes többi peres anyagot. Ezt követően indult meg az egyik türelmét veszítő tulajdonos házaspár által kezdeményezett – ajándék visszakövetelése iránti – per. Kitűzött tárgyalás időpontja 2012. november hó 27. napja. Itt jegyezzük meg, hogy ebben a perben született az Önkormányzat  jogi képviselője részéről egy fellebbezés, amelyet az elrettentés példájaként javasoljuk  megtekintetni feltétlenül jogi szakértővel. A VKT számtalan esetben kezdeményezte a Jelzálog szerződés megszüntetését, illetve e körben a MEGÁLLAPODÁS szerinti eljárást, sajnos eredménytelenül.  /Itt ismételten felhívjuk a figyelmet Dr. Frisch Gábor ügyvéd korábbi tájékoztatására, ahol szembetűnően kifejtette, hogy alapkötelem nélküli a szerződés/. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a tulajdonosoknak milyen tetemes kárt okoztak azzal, hogy a hitel felvételeket megakadályozták. Óriási kárigény jelentkezik itt is./ Végül is egyik ugyancsak tulajdonos házaspár megelégelte a fennálló állapotokat és kezdeményezte a perrel történő Jelzálogszerződés megsemmisítését. Egyéb eljárások Szerződést szegő, közműfejlesztést ellenzők részéről: Oláh Károly és Illésy Margit, majd később Bánfi Gáborné és társai felperesek peres eljárásban kezdeményezték a VKT határozatainak megváltoztatását és járulékos igényeiket is érvényesíteni kívánják. Jelenleg a per eldöntése érdekében szakértői vizsgálat folyik. Az elmúlt időszakban ugyancsak történt per indítás Kovács Péter tulajdonos részéről, azonban ő visszavonta keresetét. Váczi Sándor ugyancsak indított pert a VKT-val szemben, de a Bíróság a keresetét elutasította. Papp Gergely az érdekeltségi egység tárgyában indított pert a VKT-val szemben. Keresetét visszavonta. Hatósági, Felügyeleti, Büntető ügyszakban a VKT-val szemben indult eljárások: A Fővárosi Bíróság Cégbírósága a VKT elleni törvényességi felügyeleti eljárást a VKT ellen megszüntette. A KÖVIZIG mint főhatóság eljárásának záró határozata szerint megállapította, hogy a VKT megalakulása szempontjából az ajándék és tartalék /osztatlan közös tulajdonú/ telkek, valamint az út területe a megalakuláskor beszámít az érdekeltségi terület mértékébe. Elutasította a közművesítést ellenzők kérelmét. A korrupció tárgyában tett feljelentés alapján indult eljárást a nyomozó hatóság megszüntette. A közművesítést ellenzők a budapesti VI. kerületi nyomozó hatóságnál okirat hamísítás és járulékos kérdésekben tett feljelentését követő nyomozást is megszüntették. Megállapítást nyert, hogy az ügyben bűncselekménynek még a gyanúja sem merült fel. A Paksi Imre polgármester és a Jegyző közreműködésével készült büntető feljelentésről, illetve annak sorsáról nincs tudomásunk. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy Hegedüsné dr. Hovánszki Timea jegyző és Paksi Imre polgármester ellen egyik tulajdonos büntető feljelentést tett a Kormányhivatal korábbi ügyben adott tájékoztatás alapján és az Ügyészség kijelölte az eljárást lefolytató nyomozó hatóságot. A VKT úgy ítéli meg, hogy végre az Önkormányzatnak olyan vezetőkre és tisztségviselőkre, valamint jogi képviseletre lenne szüksége, amely megszüntetné ezeket a - józan ésszel alig felfogható - ellentéteket és annak szellemében végeznék munkájukat, hogy a falu gyarapodjék, fejlődjék és egy egészséges állapot uralkodjék a községben. Nem kívánjuk elemezni, hogy miért és milyen okból alakult ki a jelenlegi helyzet, de azt a VKT lerögzíti, hogy a VKT tulajdonos tagjai mindenben eleget tettek a 2004. évi MEGÁLLAPODÁSBAN foglaltaknak /kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyeket a törvényességi felügyelet megindításával az Önkormányzat megakadályozott/ és nem szegtek szerződéseket. A VKT önállóan egyetlen pert sem kezdeményezett. Úgy gondoljuk itt az ideje annak, hogy tettre kész, hozzáértő kezekbe kerüljön a település sorsa és mielőbb kerüljön sor egy olyan építő jellegű egyeztetésre, ahol a többségi tulajdonosokkal /VKT tagokkal/ az alap MEGÁLLAPODÁS sorsát rendezzék és ezzel egyidejűleg külön a közműfejlesztést ellenző szerződést szegőkkel, és a két egyeztetés eredményeként az alap MEGÁLLAPODÁS kerüljön módosításra, aktualizálásra. A tulajdonosok által indított perekre sajnos ráhatása a VKT-nak nagyon kevés van, és az függvénye a VKT ellen pert indítók döntésének is. A VKT nevében az új önkormányzati tisztségviselőknek erőt, egészséget és eredményes jó munkát kívánunk, a lemondott képviselőknek pedig megköszönjük erőfeszítéseiket, munkájukat, amelyeket sajnos minden igyekezetük ellenére sem tudták érvényesíteni a szemmel láthatóan reájuk nehezedő nyomás miatt. Pilisborosjenő, 2012. október hó 01. napján. Együttműködésre készen, tisztelettel: Pilisborosjenő-Lazarét Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága és valamennyi VKT tag képviseletében

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch