2015. május 29-i közgyűlés jegyzőkönyve

Tisztelt Tulajdonosok!
A közgyűlés jegyzőkönyve a csatolmányban olvasható.
Lazarét VKT IB

Aggodalom

Hamarosan közzétesszük májusi közgyűlésünk jegyzőkönyvét.
Addig is - érdekességként - megosztjuk tulajdonostársainkkal a Jegyző komoly kételyeit tükröző levelét, melyben a közgyűlés összehívásának szabályosságáért érzett aggodalmainak adott hangot. Természetesen, miközben kötelességének érezte, hogy erre figyelmeztesse a nyolc éve működő Társulatot, mindamellett a közgyűlésen való részvétel alól könnyedén sikerült kimentenie magát...

Kormányhivatali álláspont!

A Kormányhivatal levele megerősítette:
mivel a korábbi VKT (1995) jogutód nélkül szűnt meg, így Lazarét Víziközmű Társulat, ill. az ezen névhez kötődő területre nem szedhet be az Önkormányzat sem érdekeltségi hozzájárulást, sem fejlesztési hozzájárulást.
Ezzel szemben Lazarét Víziközmű Társulata legitim, működő szervezet, és ennek megfelelően jogosult az érdekeltségi hozzájárulás kérésére, beszedésére.
A csatolmányban olvasható a Kormányhivatal levele, melyet a Társulat ügyvédje jóváhagyásával teszünk közzé.
Lazarét VKT IB

Mit kell(ene) tudni az Önkormányzat alapvető feladatairól? -

Közzétesszük mindenki számára az alábbi törvényi szöveget, mely igen egyértelműen leírja önkormányzatunk feladatát a lakossági szerveződésekkel kapcsolatban.  Valahogy nem érezzük, hogy Pilisborosjenőn ez működne.  Lazarét mintha mindig kimaradna ezen elvek gyakorlása alól, immár több mint 10 éve.  No comment...


Idézet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szövegéből:

 "Alapvető rendelkezések
2. § (1) A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül.
(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a h..elyi közakaratot.
 3. § (1) A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék (területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg.
(2) Települési önkormányzatok a községekben, a városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben működnek.
(3) A fővárosi önkormányzat települési és területi önkormányzat.
(4) A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.
 4. § A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.
 5. § A helyi önkormányzatok által ellátott, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörök jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül.
 6. § A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:
a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
c) egyes közszolgáltatások igénybevételét - törvény felhatalmazása alapján - rendeletében feltételekhez kötheti.
 7. § (1) Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerint megkeresett szerv a helyi önkormányzat megkeresésére harminc napon belül érdemben köteles válaszolni.
(2) Amennyiben a tájékoztatás, a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést nyolc napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező szervhez és erről a megkereső helyi önkormányzatot egyidejűleg tájékoztatni.
 8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.
 9. § Az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni."

Tájékoztató

Tisztelt Tulajdonosok!
Ez úton tájékoztatjuk azon tulajdonosokat, akiket az M0 vonalvezetése érint, hogy az önkormányzati adómoratórium (kedvezmény) csak egy külön igénylő levél megírása, beküldése, ill. pozitív elbírálása után jár, azaz nem automatikusan.  
Kérjük ezt a megkapott adókivetés (határozat)  esetében mindenképp figyelembe venni.
 
Lazarét VKT intéző Bizottsága
 

Felhívás: a kaszálási kötelezettségről

Tisztelt Tulajdonosok!

Ismét aktuálissá vált ingatlanjaink gyommentesítése. A tavaszi esős napok megtették hatásukat, már most június elején átlag 80-100 cm magas az aljnövényzet Lazaréten.
Kérünk minden tulajdonost, minél előbb kezdjék el a kaszálást, ne várják meg a júliusi határnapot, mikortól már büntethet a hatóság...

Különösen figyelemmel kell lenni a gázcsonk-kiállásra, ahol a TIGÁZ  rendszabályozta, hogy a gázcsőtől min. 5 méteres körben nem lehet 5-10 cm-nél magasabb a növényzet!
Ez tűzbiztonságilag fontos, mert ha egyszer kigyullad az aljnövényzet, és kárt tesz a gázcsőben vagy a szerelvényben, az katasztrofális következménnyel járhat.  Az ebből eredő kár pedig, mely  több százezer forint is lehet, az  érintett tulajdonost terheli. 
Előzzük meg a bajt!!
VKT  IB

Mit bizonyít a régi csatornaterv? Miért fontos?

Honlapunkon közzétesszük a 20 évvel ezelött alakult VKT érdekeltségi területét meghatározó térképeket.
 
Miért fontos ez?
Azért, mert a régi pilisborosjenői csatornaterv térképvázlata nem bizonyítja a Jegyző 2-3 hónappal ezelőtti nyilatkozatát, mely szerint a korábbi VKT tevékenységéből ered a ma fizetendő, több mint 500 ezer Ft-os csatorna-rákötési díj kivetése Lazaréten.
 
A megmásíthatatlan tények:
1. 1996-ban Lazarét még szántóföld volt, és nem szerepelt a mellékelt térképvázlaton mint érdekeltségi terület.
2. A lazaréti területen történt közművesítés 2004 után,100%-ban magánszemélyek befizetéseiből, a tulajdonosok finanszírozásával valósult meg.
3. A szennyvízcsatorna-rendszer tulajdonosai ma, 2015-ben még mindig a Lazarét Víziközmű Társulat tagjai, azaz a fejlesztéseket saját zsebükből fizetett tulajdonosok.
 
Az Önkormányzat, bár ez törvényben előírt kötelessége lett volna, megtagadta a tulajdonba vételét, és a mai napig is különféle (szerintünk) ürügyekre  hivatkozva kibúvókat keres a kozigazgatása alá tartozó terület vízügyi ellátásának törvényi kötelezettsége alól.
 
Mindez azonban nem akadályozza meg őt abban, hogy adóztatási szempontból Lazarét területét magáénak érezze...
 
A vita még folyik, a jegyzői hozzáállás teljes merevsége józan ésszel felfoghatatlan, érthetetlen.
 
Egy régi közmondás jutott az eszünkbe,  amely úgy tartja, "etetni kell a birkát, mielőtt megnyírják"...
 
Pilisborosjenő régi csatornatervePilisborosjenő csatornaterve, 1996
Régi csatornaterv -Lazarét melletti területA Lazaréttel szomszédos terület a régi csatornaterven, Lazarét még szántóföld, 1996

Újabb tájékoztató az M0-ügyben

A nyomvonal fölött felhúzott lakóházak kisajátítására nem vállalkozik az állam...
A cikk elolvasható itt:
Nem épül, de szabály már van rá

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK - 2015. MÁRCIUS-ÁPRILIS
Közzétesszük a VKT és  az Önkormányzat jegyzője közti tavaszi levélváltásokat, melyeknek messze nincs vége.
Információnk van arról, hogy a Kormányhivatal is intenzíven foglalkozik a pilisborosjenői "helyzettel".
Olvassák figyelmesen az utóbbi fél év, ha nem  évek eszenciáját...  
A polgármester levelét még nem tudjuk bemutatni, mert amióta betölti ezt a tisztséget, nem kereste meg semmilyen formában a VKT -t.  Mostani leveleinkre pedig még nem érkezett válasz ez idáig. 
Lazarét VKT IB

A DMRV válasznyilatkozata

ÚJ DOKUMENTUM - 2015. március
Ezennel közzétesszük a DMRV nyilatkozatát, melyet Böröcz István kérdéseire kaptunk.
E nyilatkozat beszerzésére azért volt szükség, mert információink szerint az Önkormámyzatnál a leírtakkal ellentétes álláspontok kerültek napvilágra...
A VKT még 2014 őszén a váci  szennyvízcsatorna üzemeltetési átadásán kért időpontot a polgármestertől, akitől ekkor  2-3 hetes idő-intervallumot kaptunk, de a találkozó novemberben nem valósult meg.  
Decemberben megismételtük kérésünket, amikor is szintén nem jött létre a találkozó, csupán egy LMB meghallgatás februárban, melyet a bizottság elnöke, Becske I. szervezett meg.
Hamarosan felkerülnek a honlapra a VKT által a Hivatalhoz benyújtott írásos dokumentumok és az azokra kapott válaszok is.
Lazarét VKT IB

Jogtalan a beszedni kívánt csatornafejlesztési hozzájárulás!

Közreadjuk a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) újabb levelét, melyben megerősítik, megismétlik  a csatornarákötési díj vonatkozásában, hogy úgy az Önkormányzat, mint a Hivatal,  élén a jegyzővel, nem a törvényes úton jár.  
 
Mint azt korábban (2014 nyarán ) is megírta a PMKH, az Önkormányzat nem szedhet csatornafejlesztési hozzájárulást. Ezt nem teheti semmilyen más néven címkézve sem. A PMKH részéről kiadott közlemény szerint a jogtalanul beszedett csatornafejlesztési hozzájárulást kizárólag bírosági úton lehet visszakövetelni, a  Kormányhivatal ebben nem tud szerepet vállalni.  
 
Emellett számos érdekes jogi utalás, ismertetés található még a kormányhivatali levélben.
 
Kérjük, folyamatosan figyeljék honlapunkat, hamarosan újabb dokumentumokat teszünk közzé.
A PKHMválaszlevele a VKT-nak, szennyvízcsatorna-hálózat létrehozása esetén fizetendő hozzájárulásokról, 2015. 03. 16.
Lazarét VKT IB

Levél a polgármesternek, a jegyzőnek

Tisztelt Tulajdonosok!
A transzparencia keretében tesszük ki az elmúlt napok levelezését.
Olvassák figyelmesen,  türelemmel.
Lazarét VKT IB

1. Levél Küller János polgármesternek
2. Levél a Jegyzőnek

Tárgyalások kezdődtek

Ez  év február 17-én az Önkormányzat Műszaki  Bizottsága, a VKT IB és néhány tulajdonostárs informális beszélgetésre ült le.
Jelen volt polgármesterünk is. Az ott felvett videót az alábbi linken nézhetik meg (3 részletben).  Hamarosan a jegyzőkönyv is elérhető lesz, ha elkészül.  A beszélgetés konstruktív volt, és várhatóan pár héten belül lesz folytatása is.
 
http://www.becskepisti.hu/video_1/ (47:52)
http://www.becskepisti.hu/video_2/ (47:29)
http://www.becskepisti.hu/video_3/ (11:14)
 
Lazarét VKT IB

Gyors hír

Ez év november elején tárgyalás folyt több lazaréti tulajdonos és ügyvédek csoportja között a tekintetben, hogy az M0 építése kapcsán elrendelt építési tilalmak miatt nagyfokú bizonytalanság alakult ki az érintett lazaréti tulajdonosok körében. (A kormányrendelet száma: 523/2013. (XII. 30.) Korm.rend.)
Az utolsó októberi, NFM-ben történt tájékoztatás szerint az M0 északi szakaszának építése csak 2022 után kezdődik. Viszont az ezzel kapcsolatos tilalmakat szinte időhatár nélkül fenntartja az állam. Igaz, ígéret hangzott el, hogy a jelenlegi tilalmi zónát, 50 + 50m-re szűkítik le, ha  az országgyűlés tavasszal megszavazza.
Itt tesszük közzé mellékletben csatolva az ebben a témában már jártas és tapasztalt Dr. Ócsai Ügyvédi Iroda álláspontját. Javasoljuk, hogy minden lazaréti tulajdonos, aki érintett a tilalom, kisajátítás, kártalanítás témában, fontolja meg helyzetét, és jöjjön el a következő megbeszélésünkre!
A megbeszélés helye:  Bowling pálya  - Üröm.
Megbeszélés időpontja:  2014 december 01. 18:00
(A megbeszélés magánjellegű, nem VKT szervezés.)
Lazarét VKT IB

Beszámoló helyett...

A NOL cikkében fény derül a teljes igazságra. Mikor lesz körgyűrűnk?
http://nol.hu/gazdasag/csonka-marad-az-m0-s-1496273

Legfrissebb hír!

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a mai napon megtörtént a lazaréti víziközműrendszer (szennyvízcsatorna) birtokba adása a DMRV mint kijelölt közérdekű víziközmű-szolgáltató részére.
2014. október 20-án
Melléklet: Birtokbaadási jegyzőkönyv
Pilisborosjenő-Lazarét VKT IB

Sikerült!

A mai napon a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH) kapott  határozat alapján minden akadály elhárult Lazaréten, hogy az Építéshatóság ismét kiadjon építési engedélyeket valamint használati (lakhatási) engedélyeket a lazaréti építkező tulajdonosoknak.
A határozat jogerős, ebből fakadóan 2014 október végén van (lesz!) közérdekű közműszolgáltatója a területnek, és ez a DMRV.  (Az erről szóló MEKH-határozat letölthető, lásd a csatolmányban.)
Egy éve még futottuk köreinket, a helyi hivatal, a polgármester és önkormányzat gáncsoskodásai ellenében, de végül győzött a törvényesség és a józan ész. Késleltetni tudták, de megakadályozni nem, hogy Lazarét fejlődjön, szépüljön.
Regnálásuk  utolsó napján megkapták azt a fricskát, ha nem pofont, azért az egy évért, amikor minden megtettek, hogy Lazarét elvérezzen.  Ez nem sikerült, s legyen ez komoly figyelmeztetés is a leendő választott képviselőinknek, leendő polgármesterünknek.
Lazarét fejlődése nem áll meg, nem lehet megállítani!
Hasonló procedúrát jártunk a szennyvízcsatorna tulajdonba adása tekintetében is. Ügyünket a törvényi előírás szerint az NVH (Nemzeti Vagyonkezelő Hivatal) vizsgálja. Mint emlékezetes, pontosan egy évvel ezelőtt a VKT IB ingyenesen fölajánlotta a szennyvízcsatorna közművet az Önkormányzatnak, melyhez megállapodás-tervezetet is benyújtott! Ezzel a lehetőséggel sem 2013. október 31-ig, sem 2013. december 31-ig az Önkormányzat nem élt. Ezek után került az ügy az Energetikai Hivatalhoz, majd a Nemzeti Vagyonkezelő Hivatalhoz. Mivel 2014 szeptemberében minden kért iratot már átadtunk az NVH-nak, remélhetőleg hamarosan lesz döntés ügyünkben.
M0 tekintetében az újabb forduló a tavaszi minisztériumi megbeszélés után, október 18-án délelőtt lesz. E megbeszélésen minden érintett közösség, Önkormányzat és hivatal jelen lesz. Erről szintén beszámolunk honlapunkon.
2014 október 10.  
VKT IB

Újabb csörte az Önkormányzattal

...pedig a KT május végén még határozatot is hozott. a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. általi kisajátíttatásról. (Értsd: a lazaréti szennyvizcsatorna nem kell községünk önkormányzatának, legyen a tulajdonosa az Állam. Vajon ki fizeti a "végszámlát" és mennyi lesz?!)
Tehát jelenleg ennek köszönhetően egészen más szinten van ügyünk, de jegyzőnk továbbra is hajthatatlan, dokumentációt, "papírokat" emleget....
Csak megjegyezzük, az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal is vizsgálódik e tárgyban, és hamarosan lejár az eljárás határideje.
Nyáron még érdekes hírek várhatók, nem fogunk unatkozni....
VKT IB

Nyári gyors hír adóügyben

Az építési tilalom (M0) miatt az érintett tulajdonosok a telekadóból 50% kedvezményt kaphatnak.
Azonban a kedvezmény nem automatikusan jár, kérni kell az Önkormányzattól, legyen akár a tulajdonosnak főtelke (1/1), vagy az osztatlan közös telkekben is résztulajdona.
Tehát nagyon sok tulajdonost érint.
VKT IB

Most már tuti biztos! Hurrá!

Polgármesterünk "bevállalta", és bátran megkérdezte, vajon a Lazaréten megépült vízilétesítmények minősíthetők-e víziközműnek?
Kétségeit eloszlatta az Energetikai Hivatal. Most már van papírunk is! Hurrá!
Igaz, időközben a kérdés megválaszolásáig leállították a közérdekű közműszolgáltató kijelöléséért kérésünkre indult eljárást - de hát ez a legkevesebb, ezzel is elment 2 hónap, ám semmi kétség! ami épült, az valóban épített víziközmű (mi más is lehetne?) - és polgármesterünknek is jó ezt tudni!

Mi az igazság -

Lassan megszokottá válik itt, a lazaréti honlapon, hogy nyilvánosságra hozzuk, azaz „kitesszük az ablakba” azokat a leveleket, amelyek, ha nem is segítenek megoldani a helyzetünket, de általuk mégis közelebb jutunk az igazsághoz, vagy legalábbis községünk elöljárójának „relatív igazságaihoz”.
 
A  Green Gardennel kapcsolatban azért érdeklődtünk (lásd a csatolmányban), mert korábban polgármesterünk azt mondogatta, hogy a Green Garden lakóparkban csak illegális lakók vannak. Jóllehet, az illegális lakó fogalmával talán valamiféle szabálytalanságra kellene gondolnunk, amelyet illetéktelenül követnek el, ám, ezzel szemben tudomásunk van  többekről, akiknek „szabályos” lakókártyájuk van és tartósan ott élnek minimum 1 éve… Teszik ezt úgy, hogy mindeközben állítólag ennek a lakóparknak még nem volt műszaki átadása (szennyvízcsatorna!) sem, így tulajdonba adása sem történt meg az Önkormányzat részére. Polgármesterünk mégis állítja: ez mind megvolt!  Kerestük a határozatokat a KT ülésekről, de idevágót egyet se találtunk...
 
Miközben írtuk e bevezetőt, az Önk. honlapjára két április 29-ei KT-határozat is kikerült, melyeket zárt KT-ülésen hoztak a képviselők.  Ezek a határozatok részben bennünket igazolnak, hisz csak ezután lesz felkérve a DMRV az üzemeltetésre, tehát eddig feketén ment minden, ami a szennyvízcsatorna használatát illeti.
 
Megjegyezzük, hogy polgármesterünknél autentikusabb helyen, a DMRV-nél.sem tudnak a műszaki átadásról vagy bármiféle dokumentumokról. Azt viszont láthatjuk, hogy vannak "igazabbak" Borosjenőn, akiknek talonban elfogadják az értékbecslést, 1 hónapos határidejű majdani becsatolással.
Hab a tortán, hogy a lakóparkban senki nem fizet, nem fizetett eddig a csatornaszolgáltatásért, pedig több mint egy éve használják már...
 
Lazaréttel kapcsolatosan úgy tudjuk, hogy két május végi KT-ülésen sem sikerült határozatot hozni, határozatképtelenség miatt. Ezzel szemben a közgyűlésünkön (május 30.)  mégis az hangzott el a polgármester szájából,  „van határozat a kisajátítással kapcsolatban”.
 
Ide tartozik még egy információ is, az Energetikai Hivatalban új eljárás indult, a tulajdonba vétellel kapcsolatosan, közérdekű közüzemi szolgáltató kijelölése tárgyában, ugyanis, a törvény szerint, 2014. május 31. után csak az állam sajátíthat ki közművet. llyenre még nem volt precedens az országban, hogy egy teljesen kész művet nem vesznek át, jelen esetben a Pilisborosjenő Önkormányzat.
VKT  IB

Egy kuriózum

Előzmények:
Volt egy kibővített műszaki bizottsági ülés a hivatalban, még 2013 szeptemberében. Fél éven át kértük ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét a jegyzőtől, többször, sokszor. Végül kaptunk egy mailt 2014 márciusában, hogy itt és itt megtalálható, letölthető... Letöltöttük, és csak ekkor kezdtünk el igazából csodálkozni, mind a nagyságán (3 oldal), mind a tartalmán... Mivel megvolt a hangfelvételünk, ennek alapján elkészítettük saját jegyzőkönyvünket. Csodák csodája, a Műszaki Bizottság ugyanezen üléséről készült hangfelvétel lejegyzése után 19 oldalas jegyzőkönyv készült!
Közzétesszük mindkét változatot. Tegyék egymás mellé a két jegyzőkönyvet egy-egy téma kapcsán, akinek van hozzá türelme, csemegézhet benne, mindenesetre annyi bizonyos: a hivatal kurta jegyzőkönyve tele van enyhén szólva "tévedésekkel" és tudáshiánnyal.
(A hangfelvétel gyengesége miatt néhány helyen kipontozott részek találhatók. Emiatt megértésüket előre is köszönjük.) Reméljük, Önök is jól szórakoznak majd…
VKT IB

Válasz az NFM-ből autópálya-ügyben

Megkaptuk a még februárban a NIF-nek küldött levelünkre a választ... A NIF-ből átküldték az NFM-be. És most május végén kaptunk egy tájékoztatást az NFM -ből...
Mindenki maga döntse el,  mi várható? Az biztos, minden bizonytalan, minden kiszámíthatatlan...
Annyit még írhatunk, hogy június 5 -én a NFM-ben egy szakmai konferencia volt, tervezőkkel, közlekedési szakemberekkel, a térség összes polgármesterével és érdekelt képviselőkkel.
Mi, lazarétiek is ott voltunk.
De például a DMRV nem volt ott. Pedig ők már többször jelezték az NFM felé, hogy az autópálya-alagút igenis veszélyezteti a térség vízbázisát, megfúrva a Nagy-Kevély déli talapzatát. A konferenciáról hamarosan egy rövid beszámolót is közzéteszünk.
VKT IB.

Mi az igazság?

Megkaptuk polgármesterünk válaszát a Pilisborosjenői Hírmondóban megjelent, kifogásolt újságcikk elleni levelünkre. (Lásd a csatolmányban!)
Álláspontját a polgármester a közmeghallghatáson is kinyilvánította, melyet többen a "h......g!" szóval minősítettek a helyszínen.
 
Mi nem minősítünk, de nyilvánosságra hoztuk/hozzuk a valós dokumentumokat, így mindenki maga döntöse el ebben az ügyben, hogy mi az igazság.
 
Példának okáért:
Mellékeljük a Magyar Közműszabályozási és Energeteikai Hivatal április 16-án kelt végzéseit, közműszolgáltató kijelölése tárgyában, amelynek értelmében
- a hivatal a kérelmezőt (VKT-t) a szükséges adatok és dokumentumok megküldésére hívja fel, továbbá közzétesszük ugyancsak a hivatal 
- április 22-én kelt végzését, amely a bizonyítási eljárások befejezéséig felfüggeszti a VKT közműszolgáltató kijelölését célzó eljárási kezdeményezését.
 
Mindezekből a dokumentumokból a napnál világosabban látható, hogy a közműszolgáltató kijelölésére az eljárást a VKT kezdeményezte, majd ennek kapcsán az Önkormányzat kérelmére indult másik eljárásban az Önkormányzat bizonyíttatni kívánja a közmű műszaki alkalmasságát, és kétséget támaszt a tekintetben, hogy vajon az elkészült közmű (szennyvízhálózat) közműnek minősíthető-e vagy sem.
 
Tehát itt tart jelenleg a tulajdonbavétel körüli hercehurca: a dokumentumokból fény derül az Önkormányzat kétes szerepére, melynek célja a nyilvánvaló időhúzás, halogatás,a tulajdonbavétel elkerülése.
 
A Hivatal által lefolytatandó eljáráshoz szükséges, kért dokumentumokat a VKT IB beadta, és erről a tényről tájékoztatta az Önkormányzat hivatalát is. (A dokumentumokat lásd a csatolmányokban!)
VKT IB

Fontos tájékoztatás

Május 15-én a VKT tárgyalást folytatott a TIGÁZ képviselőivel Gödöllőn.
Ezen a megbeszélésen a TIGÁZ részéről hangsúlyosan emelték ki a figyelmeztetést, egyben  kérést a lazaréti tulajdonosok felé, hogy  minden tulajdonos köteles gondoskodni a gázbekötés (kiállás) biztonságáról.
Ezen megelőző intézkedések a következők:

  • minimum  4m-es sugarú körben köteles  rendszeresen vágni a  tulajdonos az aljnövényzetet, hogy a nyári kiszáradás bekövetkezésekor a véletlen tarlóégést megakadályozzuk, minimalizáljuk,
  • lehetőleg védjük fémborítással, fémszekrénnyel vagy a telek kerítésének kiépítésével a kiállásokat
  • rendszeresen járjunk  ellenőrizni ingatlanunk és egyben a rajta levő közművek mindenkori állapotát.

A megelőző intézkedésekre biztonságtechnikailag van szükség elsősorban, de ha bármilyen rendkívüli esemény következik be, számítani kell arra, hogy a TIGÁZ mellett a Katasztrófavédelem is  vizsgálatot kezd, és adott esetben büntet is az eljárás alá vont ingatlantulajdonossal szemben.  A büntetés pedig gyakran nem filléres „játék” lesz...
Kérünk minden lazaréti tulajdonost, vegyék komolyan ezen  kérést a TIGÁZ részéről.
VKT IB

Postaládánkból: NAV-állásfoglalás

Tájékoztató levelet kaptunk a NAV-tól, amelyből igen egyértelműen kitűnik, hogy a jelenleg alkalmazott szabályok szerint, amennyiben nem adóalany magánszemély vagy szervezet sorozat jelleggel építési telket / telekrészt értékesít, a telek(rész)eladások után a nem adóalany magánszemélynek áfafizetési kötelezettsége keletkezik!
Kérjük, mindenki olvassa figyelmesen e rég várt levelet.


 

Válaszolt a DMRV

Sokan emlékeznek a 2014 január 28.-i KT-ülésre, amikor a képviselők megszavazták teljes felelősségük tudatában (6 főből 6 igen szavazattal) a 8/2014 (I.28.)Kt határozatukat. E határozat a "Szennyvízcsatorna-rákötési járulékról szóló megállapodás megkötése a DMRV Zrt.-vel" témábanadott iránymutatást. Egy tulajdonostársunk vette a bátorságot, és levelet írt a DMRV vezérigazgatójának, és megkérdezte, jelenleg mekkora összegű "közművesítési járulék"-ot kell befizetni Pilisborosjenőn. Levelére a műszaki igazgató és a szolgáltatási osztályvezető válaszolt, a válaszukat Paksi Imre polgármester úrnak is megküldték. Reméljük, a KT tagjai is értesültek ezen levél tartalmáról. Tudva ezután, mit is és miért is szavaztatott meg velük a hivatal jegyzője….Közzétesszük honlapunkon a januári KT-ülésen hozott határozatot és a DMRV hivatalos válaszát. A KT-ülés  jegyzőkönyvéből kiemeltünk egy idevágó részletet. (Nagyon tanulságos! Hogyan lehet átcsúszni az egyik törvénytelenségből a másikba úgy, hogy nincs se kontroll, se számonkérés a hivatalban, az Önkormányzatnál, pl. a KT részéről…)

(Ál)Hírmondó?

"Kitesszük az ablakba" most ismét azt a levelünket (lásd a csatolmányban), amely reagálás és egyben válasz is az utolsó Hírmondóban "Közös ügyeink" cím alatt megjelent, Lazarétről szóló (ál?)hírekre.E cikk írójának a polgármestert jelöli meg az újság. ...és ez a polgármester, mintha nem Borosjenő hivatalában ülne... - vagy csak rosszak a kémei?

Tisztelt Tulajdonostársak!

Az elmúlt hónapban a VKT vezetősége megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályát az 523/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet életbe lépése miatt.  E rendelet szerint Lazarét egy részére 5 éves változtatási tilalmat rendeltek el. A fejlesztésre leadott ingatlanok többségét is érinti a rendelet! A Hatósági Főosztályon azt tanácsolták, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai mielőbb jelentsék  be kártalanítási igényüket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt -nek. A kártalanítási bejelentés elkészítésében segítséget nyújt Baldóciné Dr.Csorba Ibolya ügyvéd. VKT IB

A képviselő-testület döntött

A képviselő-testület még januárban döntött (döntenie kellett) a törvényeknek nem megfelelő, 2012. évi határozata visszavonásáról. Mellékeljük aKT-ülésen született jegyzőkönyvet. 105-2012-KT-hat-visszavonasa.pdf (64.71 KB)
Tartalom átvétel

Lazarét 2016 - 2020

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch